HomeMediaLezingenEvangelieNieuwe SpiritualiteitEsoterieOverige artikelenVorige WebsiteRegistration
evangelie en spiritualiteit
Stichting 'SENSE'
Lezingen

De onderstaande lezing van 21 maart is vanwege het besmettingsgevaar tot nader order uitgesteld. De inschrijvers ontvangen bericht zodra er een nieuwe datum is vastgesteld.



'We zijn meer dan ons brein'

Door Jenö Sebök 

Veel wetenschappers gaan uit van de vooronderstelling dat de mens uitsluitend uit materie bestaat. Met als gevolg dat heel ons denken, doen en laten, bestuurd wordt door ons brein. De hersenonderzoeker Dick Swaab heeft die leer uitgelegd in zijn boek Wij zijn ons brein. De uiterste consequentie is dat we een willoos slachtoffer van onze natuur zijn en niet meer verantwoordelijk voor ons gedrag. ‘Zo zijn we nou eenmaal geboren en opgevoed.’ Dat geloof is verlammend en zal je niet stimuleren om aan je karakter te werken.  

De Bijbel leert echter heel iets anders. Wij bestaan niet slechts uit materie (stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren),  maar uit stof en geest: “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.” De mens heeft dus een geest, of liever: de mens is geest en heeft een lichaam. Dat maakt hem wel verantwoordelijk voor zijn daden.  

Over dat geestelijke aspect van de mens heeft Jenö Sebök diep nagedacht. Dit vooral in verband met zijn bediening van het bevrijdingspastoraat. In het menselijk lichaam kunnen meerdere geesten wonen. Ten eerste zijn eigen menselijke geest, ten tweede de heilige Geest en ten derde boze geesten. Over zijn bevindingen heeft hij een boek geschreven, Je bent meer dan je brein. Wees welkom en luister naar de  lezing over dit boeiende onderwerp op

zaterdag .......... , aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur
Kerkgebouw ‘Immanuel’, Kraanvogelstraat 1, Amersfoort.

De toegang is gratis, inclusief koffie/thee/soep (wel collecte), wel registreren.


    aanmelden






Wij vierden 30 jaar Sense op zaterdag 2 november 2019 met een lezing getiteld:

‘Gender mainstreaming of gevecht van de geslachten?’

de Gendermens van de Nieuwe Tijd

Waar gaat het om? Gender is het geslacht zoals men zich voelt. Of je biologisch gezien een mannelijk of vrouwelijk lichaam hebt is niet meer doorslaggevend. Als je het tegendeel voelt mag je dat als geslacht aannemen. Die gedachtegang moet de geaccepteerde hoofdstroom in de samenleving worden. Als je daar tegenin gaat, discrimineer je en ben je strafbaar.   

Om  deze gender mainstreaming voor de gehele samenleving acceptabel te maken, wordt bewust begonnen bij kinderen. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om vrij te kiezen. Daarom bestaan er al programma’s om te gebruiken in de Duitse kleuterklassen. Is Nederland ook al zover?  

Gender mainstreaming wijkt bewust af van de orde van God, waarin het om man en vrouw gaat. Na de zondeval werden Adam en Eva door God gestraft, waardoor er enerzijds aantrekkingskracht, maar anderzijds ook een gevecht tussen de geslachten bestaat. Gender mainstreaming wil dit gevecht uit de weg gaan. Het biedt een andere oplossing dan de Bijbel en zegt: we zijn allemaal gelijk, dus hebben we gelijke rechten en gelijke plichten.




"Wat drijft de islamisten"    

Lezing op 16 februari 2019 door Jenö Sebök

Elf september 2001 ligt al bijna 20 jaar achter ons, maar staat ons als 9/11 nog vers op het netvlies geprent. Namen als Al Qaida en ISIS prijken dagelijks op de voorpagina’s. Ze hebben een ideologie die ze nastreven, maar hun daden worden toch vooral gekleurd door een diepe haat tegen de Joden en het Westen.  

Sociologen zoeken de verklaring in de armoede en werkloosheid van de Arabische bevolking. Ze hebben geen hoop op een betere toekomst en vluchten in religie om de dagelijkse problemen te kunnen vergeten. Armoede voedt religieus extre­misme.

Anderen zoeken de oorzaak in de islam die zich hoogmoedig boven andere godsdiensten stelt. Dat zou de haat tegen het Westen kunnen verklaren omdat men ervan uit gaat dat iedere westerling christen is. Ook wordt schuld bij het kolonialisme gelegd. De Arabische landen hebben een eeuw gezucht onder Westerse overheersing, waarbij men gemakshalve vijf eeuwen Turkse heerschappij vergeet!

Deze verklaringen zijn deels correct, toch valt er ook veel tegen in te brengen. De islam is zeker een belangrijke factor, en vanwege de armoede zoekt men z’n heil in de islam. Door het kolonialisme voelt men zich vernederd, en juist dat gevoel van vernedering wordt weer gevoed door de islam. Ook het voorbeeld dat Mohammed zelf gaf, inspireert tot religieus extremisme. De laatste eeuwen hebben de Arabieren inderdaad vernederingen moeten ondergaan, maar niet alleen door de Joden en het Westen, ook door de Turken. Waarom kunnen ze de laatsten wel verdragen, maar vernedering door het Westen niet? De geschiedenis, de sociologie en de religie geven geen afdoende verklaringen voor de Arabische mentaliteit. Daarvoor moeten we dieper graven.

De metahistorie, die de geestelijke krachten achter de geschiedenis onderzoekt, geeft een betere verklaring. Deze diepe haat vindt zijn oorsprong meer dan drieduizend jaar geleden in de vernedering van Ismael door zijn broer Isaäc. Dit heeft tot een etnisch minderwaardigheidscomplex geleid met desastreuze gevolgen tot in onze tijd.

Vijfentwintig jaar geleden schreef Jenö Sebök hier een boek over: Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis. Dat boek is uitverkocht, maar vanwege de actualiteit is het later opnieuw uitgegeven onder de titel Wat drijft de islamisten? Jenö Sebök heeft twee jaar in Saoedi-Arabië gewoond en was 23 jaar werkzaam bij de stichting Open Doors, waar zijn belangstelling voor de Arabische wereld werd verdiept. 


Lees de uitgebreide samenvatting





De vorige lezing was op 10 november 2018 door Jenö Sebök


Antieke zeekaarten
getuigen van een zeer hoge beschaving

Terwijl de torenbouw in Babel in volle gang was, werd deze ineens verstoord door God: “Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de Heer, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.” (Gen. 11:6) Jenö Sebök staaft met behulp van oude zee- en landkaarten dat er al in die tijd sprake was van een zeer hoge beschaving. Onze huidige beschaving vertoont veel trekken van die van het Bijbelse Babel. Ook nu streven we naar een wereld met één taal, één cultuur en één regering: het globalisme genaamd. Ook nu kun je zeggen: ”Als dit o doorgaat zal niets voor hen onmogelijk zijn.” Zal God opnieuw ingrijpen? En hoe?
 

 

Een samenvatting van de lezing treft u hier aan

 


 

Lezing 9 juni 2018

Mindfulness

Past dat wel bij christenen ?


We besteden als Stichting Sense al jaren aandacht aan het fenomeen Mindfulness. Het belooft ons leven gelukkiger, minder gehaast en minder stressvol  te maken. Maar is het inderdaad effectief? En hoe werkt het uit op onze geest en psyche? Zijn in dit soort cursussen of therapieën enkel psychologische processen werkzaam, of zijn er ook andere dimensies in ’t geding? Is het verkapt boeddhisme en waarom worden mogelijke schadelijke gevolgen zoals jarenlange psychiatrische problemen verzwegen?

In de lezing een update van de stand van zaken. Er werd stilgestaan bij zowel een geestelijke duiding van Mindfulness op basis van de Bijbel als bij een meer psychologische duiding. De lezing werd verzorgd worden door Diana van Manen en ds. Peter de Nooy.

De moderne en populaire hype werd getoetst aan Gods Woord, waarbij moeilijke ethische vragen niet uit de weg werden gegaan.

De samenvatting van de lezing treft u hier aan


 








 




De voorlaatste lezing i.s.m. Baptistengemeente Meppel voor jonge mensen en hun ouders vond plaats op 10 mei 2017, werd verzorgd door Joshi van Veen en kreeg de titel mee  

 

'Wat zijn de duistere én goede kanten van popmuziek'

Wat zijn de “ingrediënten” van muziek? De meeste mensen zullen op deze vraag waarschijnlijk een antwoord geven waarin woorden zoals ritme, melodie en harmonie voorkomen; maar in dit seminar denken we  samen na over de diepere, geestelijke lagen van muziek. 

De inhoud van dit seminar kwam grotendeels overeen met de eerdere lezing op 19 oktober 2013, waarvan u de de handout en geluidsopnamen hiernaast aantreft

 




De lezing van ds P.W. de Nooy op 4 maart 2017 ging over

'De Hybridisering van de mens en het Transhumanisme
'

In Mattheus 24:37-39 en Lukas 17:26-28 trok de Here Jezus zelf een vergelijking tussen de  tijden van vóór de zondvloed, de tijden van Sodom en Gomorra en de huidige (eind-)tijd. Velen zien de huidige tijd als die eindtijd waarover zeer vele profetieën in de Bijbel handelen. 

In deze lezing werd de lijn doorgetrokken van de toestand van vóór de zondvloed naar de huidige mensheid. We stonden stil bij ontwikkelingen en trends in maatschappij en wetenschap als xenotransplantatie cyborgs, hybriden en transhumanisme. Deze nieuwe ontwikkelingen werden getoetst aan Gods Woord, waarbij moeilijke ethische vragen niet uit de weg werden gegaan.

De lezing treft u hier aan.

 



De lezing op 15 oktober 2016 in Meppel door ds P.W. de Nooy ging over het onderwerp

Geestelijk beoordelen

Door de hedendaagse overvloed van commentaren en beoordelingen door de media worden Christenen vaak op een verkeerd spoor gezet. Het is echter niet de bedoeling dat we klakkeloos aannemen wat de wereldse media ergens van vinden, maar dat we als christenen alles geestelijk moeten beoordelen. De Bijbel zegt daar ondermeer het volgende over:

“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen” (1. Cor. 2 : 12-14).



 
 

Een bijzonder interessante lezing vond plaats op 12 maart 2016, ► naar de samenvatting

Naar Tibet en weer terug
- Mijn weg van de Dalai Lama naar Jezus Christus


Tibet heeft de klank van hemelse spiritualiteit en spannende mystiek.
De Dalai Lama wordt als exponent van wijsheid gezien.
Maar is hij wijzer dan Salomo, Is Tibet opzienbarender dan Israel?

Martin Kamphuis was een discipel van de Dalai Lama en reisde naar India en Nepal. Op de weg naar “zijn verlichting” ontmoete hij geheel onverwacht Jezus - het Licht van de wereld.

Martin studeerde psychologie en werkte als New Age therapeut op een schip in Amsterdam. Hij reisde met zijn vrouw Elke door de wereld om in Australië ongezocht Christus te ontmoeten. Nu wonen zij in Duitsland en leiden de vereniging Gateway e.V. Ze schrijven boeken en houden voordrachten over het Boeddhisme en Esoterie in vergelijking met het Christendom. Momenteel schrijft Martin een dissertatie over de bekering van 9 Tibetanen tot het christelijk geloof. Daartoe reisde hij ook drie maal naar Tibet. Zijn voordracht biedt een mix van spannende ervaringen, kennis van het boeddhisme en bijbelse zienswijzen.
  



 

De lezing op 26 september 2015 met als spreker ds. Peter W. de Nooy ging, gezien vanuit een andere invalshoek, ook over
 

Reuzen

Vele sprookjes en oude overleveringen over de hele wereld bevatten verhalen over reuzen, draken en hybride wezens (hybride is in dit geval een combinatie van mens en dier, bijvoorbeeld de Minotaurus met de kop van een stier en het lichaam van een man).

In onze tijd verwijzen we dergelijke verhalen naar het land der fabelen. Toch lezen we ook in de Bijbel over volkeren in en rondom Kanaän die ‘reuzen’ worden genoemd. Bijvoor-beeld in de geschiedenis van de expeditie van de 12 verspieders naar Kanaän, waar zij geconfronteerd werden met reuzen, mede waardoor 10 van de 12 het beloofde land niet binnen durfden te trekken (Numeri 13:33,3). Een andere zeer bekende geschiedenis over een reus is de strijd tussen David en de ‘reus’ Goliath (1 Samuel 17:4 e.v.). Verder lezen we in de Bijbel over ‘draken’ (Jeremia 51:34, Job 40:15 e.v., Openbaring 13:11).    

Ook wordt in het bekende Genesis 6 een heel bijzonder gebeuren beschreven waarin engelen die ongehoorzaam waren aan God vanuit de hemel neerdaalden om relaties te hebben met aardse vrouwen. We lezen zowel daar als in het apocriefe boek Henoch dat uit die verbintenissen van engelen en aardse vrouwen ‘reuzen’, ‘machtige mannen’ en ‘hybride wezens’ voortkwamen.

Vragen en theorieën over dit soort wezens zijn misschien hooguit interessant voor specifiek geïnteresseerden, ware het niet dat de Here Jezus Christus in Zijn profetieën over de eindtijd stelt dat de toestand van de mensheid in de eindtijd lijkt op die van de mensheid van vlak voor de zondvloed en op die van de bewoners van Sodom ten tijde van Lot, toen dat soort wezens voor leken te komen (Mattheus 24:36-42, Lukas 17:26-32).

Een samenvatting van deze lezing treft u aan achter deze link




 

Op 30 mei 2015 werd de lezing verzorgd door drs Bob van Dijk, n.a.v. Gen. 6:4 sprak hij over

De zonen van God (B'nai Ha Elohim), Reuzen, Nefiliem, Gibboriem en de terugkeer van Aliens

Eén van de meest controversiële onderwerpen in de bijbel wordt gevonden in Genesis 6 vers 4. Wie zijn die ‘zonen van God’ die bekoorlijke dochters van mensen kiezen en reuzen lijken te produceren? De meest voorkomende theorie is, dat gevallen engelen ‘één werden’ met menselijke wezens. Maar is dit wat de Hebreeuwse tekst ons werkelijk leert?
De moeilijkheidsgraad deze lezing lag hoog. Een behapbaar uitreksel volgt nog.

 



Op 5 april 2014 sprak mevrouw Helene Bos van "Serving the Nations" over

De achtergrond van Duurzaamheid

Tijdens bezoeken aan VN-conferenties werd Helene geconfronteerd met verborgen agenda’s van de VN en van invloedrijke Non-Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Het sleutelbegrip op de mondiale conferenties over alle terreinen van het maatschappelijk leven, is de uitdrukking “Sustainable Development” (Duurzame Ontwikkeling).  Dit begrip is voortgekomen uit de verering van Gaia, moeder aarde. De internationale nadruk op duurzaamheid heeft inmiddels vorm gekregen in het zogenoemde ‘Earthcharter’. De kopstukken in deze beweging zijn veelal aanbidders van Gaia, de godin van ‘moeder aarde’.

Een inleidend artikel vindt u hiernaast bij de links.
Een artikel gebaseerd op de lezing staat in de rubriek nieuwe spiritualiteit

Stichting Sense wil nadrukkelijk onderstrepen, dat we als christenen opdracht hebben ons in te zetten voor een goed beheer van de schepping. De wet van God in het Oude Testament voorzag al in goede regels voor een duurzame omgang met de aarde. We weigeren echter om mee te marcheren in de "sustainable" colonne , die een subtiele misleiding vormt om bij "moeder aarde" uit te komen. Christenen vereren nu eenmaal God de schepper boven de heidense godin Gaia!

 


 

De lezing op 19 oktober 2013 door Joshi van Veen ging over het onderwerp: 

(duivels) goede muziek? Samen nadenken over de goede én duistere kanten van muziek

Wat zijn de “ingrediënten” van muziek? De meeste mensen zullen op deze vraag waarschijnlijk een antwoord geven waarin woorden zoals ritme, melodie en harmonie voorkomen; maar in deze lezing dachten we  samen na over de diepere, geestelijke lagen van muziek.  De lezing bestond uit een drieluik, waarbij werd stilgestaan bij muziek van Nederlandse bodem, elektronische dansmuziek, en een analyse van de boodschap en invloed van een artiest die momenteel wereldwijd succes heeft.

De onderdelen van de lezing kunt u in de rechter kolom aankiezen

 



De lezing op 27 okt. 2012 door drs. J.van Delden ging over het onderwerp

NLP gewogen en te licht bevonden

Toelichting: NLP (Neurolinguistisch programmeren) is iets waarvan de gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord heeft of waarvan hij denkt: dat is toch al weer achterhaald. er zijn weer nieuwe hypes.  Maar als we letten op de invloed van NLP op onze cultuur en maatschappij, dan is het goed om te bedenken dat er miljarden worden uitgegeven aan trainingen voor met name managers en dat de trainers bijna zonder uitzondering zijn beïnvloed door NLP en breder gezien door het New Age denken. Termen veranderen, accenten verschuiven, maar het zogenaamde evangelie van zelfverlossing is volop in de mode.

Een samenvatting van de lezing vindt u in de rubriek "Overige Artikelen"



De Lezing van 21 januari 2012 door ds Peter W. de Nooy ging over het thema:

Spannende tijden. Is 2012 het laatste normale jaar op aarde?

Tegen het einde van de vorige eeuw waren er al auteurs die beweerden dat 2012 een bijzonder jaar zou worden. Vooral de datum 21 december 2012 heeft daarin een magische klank gekregen. Deze mening is overgenomen door velen in de alternatieve- en occulte sferen. Ook individuele christenen hebben zich ondertussen volop in het rumoer gemengd.

Er staat ons nogal wat te wachten als we de profeten van dit nieuws mogen geloven. Een kleine greep uit het assortiment aan voorspellingen: langsrazende- en inslaande kometen, een nieuwe ijstijd, de terugkeer van Lucifer in de hemel, collectieve transformatie naar een hogere geestelijke dimensie, de komst van de antichrist, wisseling van de aardpolen en de landing van ufo’s bemand met Nephilim (reuzen, zie Gen.6:4) die dood en verderf zullen aanrichten. 

Aan de basis van de opgesomde voorspellingen zou het aflopen van de lange Maya Kalender op genoemde datum liggen. Maar ook andere bronnen zouden tot dezelfde conclusies leiden. De spreker ging na of dergelijke voorspellingen over het einde van de oude wereld ook Bijbels te funderen zijn. Wat zit erachter en wat zou er wel eens écht kunnen gebeuren in die decembermaand van 2012?
Tot slot bespraken we de vraag hoe wij ons als gelovigen in Jezus Christus kunnen opstellen ten opzichte van hen die ongerust en angstig zijn ten aanzien van die beruchte datum 21 december 2012.

Een 
samenvatting van de lezing vindt vindt u in de rubriek "nieuwe spiritualiteit"



  
De lezing op 18 juni 2011 door Drs. Bob van Dijk ging over

De Macht van Geheime genootschappen - Waarheid en fantasie

De priorij van Sion, Illuminatie, de Vrijmetselarij, Opus Dei, Skull&Bones en vele andere genootschappen zouden hun macht tot in de hedendaagse politiek uitoefenen. Wat is mythe – wat is werkelijkheid?  Het zelfde geldt voor het laatse boek van Dan Brown –Het Laatste Symbool en Tom Horn's huidige kassucces, Apollyon Rising 2012.



De Lezing van 12 februari 2011 door Gerard Feller (pastor/tijdschriftredacteur) ging over:

Sleutelen aan het bewustzijn

In zijn lezing beschreef Gerard Feller een aantal technieken die tot bewustzijnsverandering leiden: in het bijzonder Visualisatie, NLP en Mindfulness.
Aan de hand daarvan ging hij vooral in op de geestelijke achtergronden. Belangrijke vragen voor christenen zijn ondermeer: wat gebeurt daarbij met het denken en waarnemen? Zijn deze technieken neutraal? Zegt de Bijbel hier iets over en hoe maken we anderen duidelijk dat er gevaren aan verbonden zijn?

De lezing volgde grotendeels de lijnen van het webartikel
 
 

 



De Lezing van 10 november 2010 door Mark Becking (coach/pscholoog) ging over het thema:

Psychologie, nieuwe spiritualiteit en de vernieuwing van ons denken

1. de gevaren van de psychologische weg naar verandering
 
 
2. dat je door Christus als verlosser aan te nemen een nieuwe schepping geworden bent
3. wat de gevolgen zijn wanneer je in geloof leert aanvaarden wat je door God in genade is gegeven

Becking was ca. 30 jaar praktiserend psycholoog. Hij werkte 10 jaar als psycholoog/psychotherapeut. Daarna was hij 10 jaar partner van een Training/ Adviesbureau

 
 

 

De lezing daarvoor was op 6 februari 2010 met Otto de Bruijne: 
 

Bewustzijn in het licht van de Bijbel

In het new age denken zijn bewustzijn (consciousness) en verlichting (enlightenment) de belangrijkste begrippen. Door de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn verwacht men tot verlichting en een ander godsbeeld te komen.
Voortrekkers in deze tijd zijn Deepak Chopra, Andrew Cohen en Ken Wilber, die een groeiend aantal volgelingen kennen. Als wij kennis nemen van hun denken ontstaat op zijn minst verwarring. Wat bedoelen zij met bewustzijn en verlichting? Correspondeert dat met christelijke noties als wedergeboorte, nieuwe schepping en leven door de Geest?

Zie verder het webartikel bijbelofnewage.info/Bewustzijn%20voorpagina.htm 

 

 


 

 


Hybriden en Transhumanen
Lezing muziek - Handout
Lezing muziek - Audio 1
Lezing muziek - Audio 2
Lezing muziek - Audio 3
Intro Lezing Duurzaamheid
Lezing Occultisme
Lezing NLP